PRÁVNÍ SLUŽBY

Advokátní kancelář poskytuje právní služby v mnoha právních oblastech. Pro základní informaci o rozsahu poskytovaných právních služeb uvádíme následující heslovitý přehled:


Obchodní právo

§ poskytování konzultací, příprava smluv a jiných právních dokumentů včetně vypracování právních rozborů a stanovisek

§ právo obchodních společností a družstev (zakládání společností včetně zajištění všech potřebných dokumentů a provedení zápisu v obchodním rejstříku, jednání před živnostenskými úřady, změny zápisů v obchodním rejstříku, zvyšování a snižování základního kapitálu, přeměny společností)

§ problematika nekalosoutěžního jednání

§ firemní poradenství

§ poradenství při obchodních veřejných soutěžích

§ zastupování v insolvečních řízeních, sepisování listin

§ zastupování před soudy a jinými orgány ve všech stádiích řízení

§ zastupování při jednání s protistranou


Občanské právo

§ kompletní zajištění dispozic s nemovitostmi (kupní, darovací a zástavní smlouvy, smlouvy o věcných břemenech, návrhy na vklad do katastru nemovitostí)

§ sepisování nájemních a podnájemních smluv k bytům a nebytovým prostorům

§ sepisování kupních a darovacích smluv na movité věci (tj. včetně motorových vozidel)

§ ochrana osobnosti

§ rodinné právo (úprava poměrů k nezletilým dětem, rozvody, majetková práva manželů, vypořádání společného jmění manželů)

§ poradenství při veřejných dražbách

§ ochrana spotřebitele

§ zastupování před soudy a jinými orgány (katastrální úřady atd.) ve všech stádiích řízení

§ zastupování při jednání s protistranou

§ úschova finančních prostředků


Pracovní právo

§ příprava dokumentů souvisejících se vztahy zaměstnavatel – zaměstnanec

§ zastupování stran (zaměstnanců a zaměstnavatelů) při jednání s protistranou, před soudy a jinými orgány státní správy


Trestní právo

§ trestní obhajoby

§ trestně právní poradenství

§ zastupování poškozených v trestním řízení

§ sepisování dokumentů a podání pro soudy a ostatní orgány činné v trestním řízení

§ zastupování před orgány činnými v trestním řízení ve všech stádiích řízení


Práva k nehmotným statkům

§ průmyslová práva – zejména ochranné známky

§ autorské právo

§ „počítačové právo“ - práva vztahující se k elektronickým médiím, doménová jména ve vztahu k ochranným známkám a nekalosoutěžnímu jednání


Finanční a daňové právo

§ kompletní daňové poradenství

§ zpracování veškerých dokumentů související s daňovou registrací a daňovými přiznáními

§ zastupování před finančními úřady a dalšími úřady státní správy, zastupování ve sporech s finančními úřady


Právo cenných papírů včetně práva směnečného a šekového


Insolvenční právo

§ zastupování věřitelů a insolvenčních správců


Správní právo včetně práva stavebního

§ příprava dokumentů a podání

§ zastupování před úřady státní správy, zastupování při jednání s protistranou


Letecké právo

§ příprava dokumentů a podání zejména při prodeji a koupi letadel a dalších zařízení, při zřizování zástavního práva k letadlům

§ jednání s Úřadem pro civilní letectví a s dalšími úřady státní správy

§ zajištění zápisu letadel a zástavního práva k letadlu do leteckého rejstříku, zastupování v souvislosti s leteckými nehodami, uplatňování náhrady škody apod.

Právo upravující rozhlasové a televizní vysílání


Ceník

Ceny právních služeb jsou účtovány v souladu s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších změn a doplnění, zejména formou smluvní odměny podle počtu odpracovaných hodin.

Odměna za poskytnuté právní služby zohledňuje jednak míru a složitost poskytnutých služeb klientovi, dále její časovou náročnost a rovněž i míru odpovědnosti advokáta.

Jednorázové a drobné konzultace jsou placeny po jejich poskytnutí v hotovosti dle dohody klienta s advokátem uskutečněné na začátku jednání.

V případě poskytnutí rozsáhlejších právních služeb advokát uzavře s klientem písemnou příkazní smlouvu o poskytování právních služeb, jejíž součástí je dohodnutá výše odměny advokáta, výše zálohy a její splatnost. Vyúčtování je prováděno měsíčně, nedohodne-li se klient s advokátem jinak.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Služby pro zadavatele veřejných zakázek

Subjektům státní a veřejné správy a soukromým investorům, pokud se na ně vztahují pravidla veřejného zadávání, nabízíme kompletní služby v oblasti zadávání veřejných zakázek, stejně jako zpracování koncesního řízení.

Provádíme a zajišťujeme všechny potřebné zadavatelské činnosti veřejných zakázek v souladu se zákonem, včetně přípravy všech dokumentů, osobní účasti na jednáních, zajištění oznamovacích povinností a dalších souvisejících plnění.

Služby pro uchazeče o veřejné zakázky

Uchazečům o veřejné zakázky poskytujeme odborné poradenství a právní pomoc při účasti v zadávacích řízeních podle zákona o veřejných zakázkách.

Na základě podkladů, konzultací a požadavků zpracujeme nabídku uchazeče, aby měla všechny zadavatelem požadované náležitosti, byla schopná hodnocení zadavatelem a měla co největší šanci zvítězit.

VIRTUÁLNÍ KANCELÁŘ

ADVIA Office Centre  (dále také jen AOC ) je projektem obchodní společnosti ADVIA GROUP s.r.o., IČO 272 23 116, se sídlem Na Poříčí 1071/17, Praha 1, PSČ 110 00, spočívající v poskytování administrativně technických služeb pro české i zahraniční podnikatele  a další subjekty, a to zejména v poskytnutí adresy pro umístění sídla  obchodních společností a poskytnutí adresy sídla  fyzických osob – podnikatelů, a dále v přebírání, zpracování a přeposílání pošty.


Sídlo je poskytováno na adrese Pod Altánem 9/105, Praha 10, PSČ 100 00 .


Vzhledem ke skutečnosti, že nemovitost, ve které je sídlo poskytováno, je ve výlučném vlastnictví obchodní společnosti ADVIA GROUP s.r.o., je zajištěno dlouhodobé poskytování nabízených služeb .

V rámci poskytnutí služeb ADVIA Office Centre 24 jsou splněny zákonné požadavky  na sídlo společnosti , a to:

-  označení sídla společnosti obchodní firmou a identifikačním číslem,

-  přijímání písemností zasílaných na adresu společnosti.

Dle zákona musí mít každá obchodní společnost v České republice určenou adresu jako sídlo společnosti, která se zapisuje do obchodního rejstříku. Pro zápis sídla do obchodního rejstříku je nezbytný souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla. Rovněž tak fyzická osoba podnikatel musí mít určeno sídlo a pro zápis do živnostenského rejstříku potřebuje souhlas vlastníka s umístěním místa podnikání.

Umístění sídla v hlavním městě  má vliv pro rozvoj podnikání společnosti, má nesporné výhody i ve vztahu k orgánům státní správy, anonymnější prostředí hlavního města rovněž přináší větší klid k podnikání a rozvoji společnosti. Provoz virtuální kanceláře , v porovnání s náklady na vlastní kancelář, výrazně snižuje náklady při podnikání .


Základní informace o službách poskytovaných v rámci projektu AOC 24:

- Úschova a přeposílání pošty

- Zabezpečení přejímání a správa příchozí pošty pro klienty.

Každá zásilka je zaevidována, je vedena kniha přijaté pošty čímž je vyloučena možnost ztráty či zdržení důležité korespondence a dle pokynů klienta je pošta uschována pro pozdější vyzvednutí nebo přeposílána na určenou adresu. V případě zájmu klienta jsou příchozí dokumenty skenovány a přeposílány elektronickou poštou, rovněž tak může být dle pokynu klienta zajištěn překlad obsahu příchozí pošty do určeného jazyka. Dle požadavku klienta a podle zvoleného programu, může být zřízeno trvalé přesměrování doručované pošty, které je zajištěno prostřednictvím poskytovaných služeb České pošty, s.p.

- Příjem faxů

Příjem faxových zpráv 24 hodin denně a jejich přeposílání na klientem zadanou adresu.

- Vyřizování telefonních hovorů

Příjem telefonních hovorů na mobilním telefonním čísle s možností předání tohoto telefonního čísla klientovi do vlastní správy. Předávání informace o přijatých telefonních hovorech klientovi.

- Umožnění vedení obchodních schůzek

V případě zájmu klienta lze využit zasedací místnost pro obchodní schůzky v centru Prahy.

- Správa datových schránek

Zajišťujeme správu datových schránek spočívající v kontrole pošty doručené do datové schránky, její příjem a přeposlání dle pokynu klienta.

Rozsah poskytovaných služeb, který vždy definuje klient, je smluvně zajištěn s možností jeho rozšíření či zúžení.


Základní zásady poskytování služeb:

Služby poskytované v rámci projektu AOC 24 jsou dodávány na nejvyšší možné odborné a profesionální úrovni s osobním přístupem ke každému klientovi.

Základní smluvní podmínky:

Smlouva o poskytnutí sídla a o poskytování souvisejících administrativních služeb se standardně uzavírá na dobu určitou jednoho roku s automatickým prodloužením vždy o další rok.

Před podpisem smlouvy se platí záloha na poskytované služby za příslušné období poskytování služeb, která je po uzavření smlouvy o poskytování služeb vyúčtována konečnou fakturou – daňovým dokladem.

Smluvní vztah založený smlouvou o poskytování služeb může být ukončen dohodou účastníků, uplynutím doby, na kterou byl smluvní vztah sjednán, za splnění podmínek ve smlouvě uvedených nebo uplynutím výpovědní doby.


Objednávkový formulář:

V případě zájmu o poskytnutí nabízených služeb zašleme zájemci objednávkový formulář. Po jeho vyplnění a zaslání zpět neprodleně zašleme konkrétní cenovou kalkulaci, návrh smlouvy a všechny související dokumenty potřebné k zápisu sídla do obchodního či jiného rejstříku.


Rozsah poskytovaných služeb v rámci programů:

Služby poskytujeme v rámci čtyř programů, které se od sebe liší rozsahem poskytovaných služeb a cenou. K jednotlivým programům lze dle potřeby přiobjednat další poskytované služby.

Program „Basic“

- pouze kontaktní adresa  (bez zápisu adresy sídla do obchodního rejstříku, živnostenského či jiného rejstříku)

- převzetí doručené pošty a její úschova k osobnímu převzetí klientem

- možnost přiobjednání přeposílání pošty a správy datových schránek

Program „ECONOMY“

- kontaktní adresa a sídlo nebo místo podnikání pro zápis do obchodního, živnostenského či jiného rejstříku

- vyrozumění klienta o doručení pošty e-mailem, osobní přebírání doručené pošty

- možnost přiobjednání vyřizování telefonních hovorů a správy datových schránek

Program „STANDARD“

- kontaktní adresa a sídlo nebo místo podnikání pro zápis do obchodního, živnostenského či jiného rejstříku

- převzetí doručené pošty a její odeslání na adresu určenou klientem 1x týdně, vyrozumění klienta o doručení pošty e-mailem

- možnost přiobjednání automatického přesměrování pošty, příjmu faxů, vyřizování telefonních hovorů a správy datových schránek

Program „EXCLUSIVE“

- kontaktní adresa a sídlo nebo místo podnikání pro zápis do obchodního, živnostenského či jiného rejstříku

- individuální sjednání podmínek dle požadavků klienta

- různé možnosti při nakládání s poštou

- možnost přiobjednání přeposílání doručené pošty na adresu určenou klientem, možnost přeposílání pošty faxem, přeposílání doručené pošty po jejím naskenování e-mailem, možnost příjmu faxů, vyřizování telefonních hovorů, poskytnutí jednací místnosti


V případě vašeho zájmu o poskytované služby vám podrobnější informace a ceník služeb zašlete. Můžete nás kontaktovat přes kontaktní formulář nebo navštívit internetové stránky www.virtualnikancelar.info.

REALITNÍ SLUŽBY

V rámci poskytování realitních služeb zajišťujeme, poskytujeme a zprostředkováváme zejména:

- Prodej - rodinných domů, bytů (včetně převodu práv a povinností člena družstva), pozemků, činžovních domů, komerčních budov a objektů, komerčních (nebytových) prostor

- Pronájem - rodinných domů, bytů, kancelářských prostor, obchodních prostor

- Právní servis - zpracování smluv, úschova finančních prostředků, zajištění zápisu v katastru nemovitostí

- Financování - zajištění finančních prostředků na koupi nemovitostí v rámci spolupráce s finančními a hypotečními partnery

- Pojištění - zajištění pojištění nemovitostí a dalšího majetku s partnery v oblasti pojišťovnictví

- Daňové poradenství - optimalizace daňových dopadů při realizaci prodeje či pronájmu nemovitostí

- Výkup nemovitostí - ve vybraných případech ocenění a odkoupení nemovitostí